Skip to main content

Stichting Roeicoach

Contact

 

Contactgegevens

De stichting Roeicoach is per e-mail te bereiken op info(at)Roeicoach.com


Studentenverenigingen bellen met Lars Hoeksel, bereikbaar op Lars(at)Roeicoach.com of nul zes 22448229
Individuele roeiers en coaches die een coachopleiding of een coachmodule willen volgen kunnen terecht bij Theo van den Broek, Theo(at)RoeicCoach.com of nul zes 51200637. Ook voor andere vragen met betrekking tot de Stichting Roeicoach kan contact worden opgenomen met Theo van den Broek. 

Bedrijfsgegevens

De stichting Roeicoach richt zich op het opleiden van competente (en indien gewenst/zo mogelijk) gekwalificeerde instructeurs en coaches voor de roeisport. Dat doet ze door coach- en instructiecursussen verspreid over het jaar op meerdere plaatsen in Nederland aan te bieden. 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Lars Hoeksel en Theo van den Broek.

Stichting Roeicoach
Burgemeester Stroinkstraat 407
7547 RH Enschede

Overige gegevens

Ingeschreven in de kamer van koophandel Apeldoorn onder nummer: 69073015.
BTW-nummer: NL857717996B01

Digitale aanwezigheid

  Nederlands Engels
Website Stichting Roeicoach Rowing Coach Foundation
Facebook Facebook Roeicoach Facebook RowingCoachFoundation
YouTube YouTube  
LinkedIn LinkedIn  

 Algemene voorwaarden cursussen Stichting Roeicoach

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van de Stichting Roeicoach. Wij gaan ervan uit dat u instemt met deze voorwaarden indien u zich aanmeldt voor het volgen van een van onze cursussen, modules, praktijkdagen, workshops of masterclasses.

Definities:

Opdrachtnemer: Stichting Roeicoach, verder te noemen Roeicoach.

Opdrachtgever: Diegene, die gebruik maakt van de diensten van en/of een overeenkomst heeft met Roeicoach.

Overeenkomst: De overeenkomst voor deelname aan een cursus komt tot stand door middel van aanmelding via de website.

Gastvereniging: De roeivereniging die als gastheer optreedt voor de cursus.

Cursus: Onder cursus wordt verstaan de opleidingen, modules, praktijksessies, workshops of masterclasses die door Roeicoach worden uitgevoerd en georganiseerd.

Cursist: De persoon die daadwerkelijk aan een cursus deelneemt.

Praktijksessie: Een bijeenkomst waarbij door cursisten ploegen worden gecoacht en waarbij Roeicoach praktijkbegeleiders inzet.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor de cursussen van Roeicoach, zoals boven benoemd.

1.2 Er kunnen voor éénmalige en/of bijzondere workshops afwijkende voorwaarden van toepassing zijn; deze worden de cursist bij aanmelding ter beschikking gesteld.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen en insturen van een op de website van Roeicoach, www.roeicoach.com, beschikbaar gesteld aanmeldformulier. Roeicoach zal de aanmelding vervolgens per e-mail bevestigen.

2.2 Cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een aanmelding voor een cursus dient per email te geschieden. Bij annulering tot 4 weken (28 dagen) dagen voor aanvang wordt het cursusgeldvolledig gerestitueerd.

3.2 Bij annulering binnen 4 weken (28 dagen) voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld. In geval van verhindering stemt Roeicoach in met het sturen van een vervanger voor de aangemelde cursist, mits via email de vervanger door de cursist wordt aangemeld o.v.v. naam cursus en datum 1e bijeenkomst.

3.3 Bij tussentijds annuleren of niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.4 Roeicoach is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de cursus structureel belemmert (zowel vooraf als tijdens of na de cursustijd), de verdere deelname aan de cursus te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

3.5 Het verschuiven van de aanmelding naar een andere datum is tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk, mits deze mogelijkheid in de cursuskalender bestaat.

3.6 Annulering binnen 4 weken (28 dagen), tussentijdse absentie of beëindiging van de cursus geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het cursusgeld.

3.7 Als cursist op eigen initiatief deels of volledig stopt met de cursus,  dan staat hier vanuit  Roeicoach geen financiële vergoeding tegenover.

3.8 Roeicoach  behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3.9 Bij annulering door Roeicoach worden reeds ontvangen cursusgelden geretourneerd, na rato van de voortgang van de cursus.

3.10 Mocht cursist onverhoopt niet in de gelegenheid zijn een theoriebijeenkomst te volgen op de kalenderdatum, dan stelt Roeicoach de cursist binnen één jaar in de gelegenheid deze theoriebijeenkomst  in te halen, bij een andere cursus op een andere locatie mits:
a. de deelname minimaal een week van te voren per e-mail is aangemeld en
b. op de betreffende kalenderdatum een plek vrij is op deze theoriebijeenkomst.

Artikel 4: Betaling

4.1 Het  verschuldigde cursusgeld dient bij aanmelding via de website te worden voldaan. Hiertoe is onze website uitgerust met een geautomatiseerde incasso- en facturatie voorziening.

4.2 Indien de opdrachtgever niet gebruik wenst te maken van deze voorziening en een handmatige factuur wenst, brengen wij per factuur € 25,-- in rekening, ter dekking van de handmatige administratieve werkzaamheden.

4.3 Betaling van een cursus dient te geschieden na aanmelding, maar in ieder geval vóór aanvang van de cursus op bankrekeningnummer NL73 SNSB 0957 0724 30 t.n.v. Roeicoach onder vermelding van dag en naam cursus. 

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Met ingang van  de datum waarop het verzuim is ingetreden is de opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.5 Indien de cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit de overeenkomst in verzuim is, is Roeicoach gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Roeicoach om schadevergoeding te vorderen.

4.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,-- komen volledig voor rekening van de cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeen­komstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Indien Roeicoach haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Roeicoach het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.2 Roeicoach heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

5.3 Roeicoach heeft het recht docenten voor aanvang van of tijdens de cursus te vervangen. Mocht onverhoopt geen adequate vervanging van de docent mogelijk blijken te zijn, dan heeft Roeicoach het recht de cursus te verplaatsen of te annuleren.

5.4 Roeicoach streeft ernaar om geplande cursussen ten alle tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Roeicoach hiervoor jegens de cursist niet aansprakelijk. Roeicoach zal - indien mogelijk - zorg dragen voor een vervangende en gelijkwaardige cursus.

5.5 Indien cursist niet kan deelnemen aan de vervangende cursus, retourneert Roeicoach het cursusgeld. Deze restitutieregeling geldt niet voor praktijksessies, voor praktijksessies zijn de artikelen 5.6 t/m 5.8 van toepassing.

5.6 Roeicoach zal haar uiterste best doen om de geplande praktijksessies ongestoord doorgang te laten vinden. Roeicoach is hierbij echter afhankelijk van zowel de weersomstandigheden als de faciliteiten van de gastvereniging. Indien zich onvoorziene/onbeïnvloedbare omstandigheden voordoen (weersgesteldheid, vaarverbod, te weinig beschikbare ploegen) behoud Roeicoach zich het recht voor om de praktijksessie op het water te vervangen door een praktijksessie op ergometers. 

5.7 Mocht de gastvereniging de voorkeur uitspreken voor het verzetten van een praktijksessie - bijvoorbeeld door de verwachte weersomstandigheden - dan is Roeicoach niet verplicht de praktijksessie te verplaatsen alsmede de cursisten die op deze alternatieve datum verhinderd zijn, een passende alternatieve praktijksessie aan te bieden.

5.8 Indien de gestvereniging niet in staat is om voldoende ploegen en/of ergometers beschikbaar te stellen voor een praktijksessie, is Roeicoach hiervoor jegens de cursist niet aansprakelijk. Roeicoach is niet verplicht een alternatieve praktijksessies aan te bieden of het cursusgeld te restitueren.

5.9 Roeicoach zal zich tijdens de cursus inspannen – alles binnen het redelijke - om de cursist  voortgang te laten boeken. Roeicoach heeft echter in deze een inspanningsverplichting richting cursist en géén resultaatsverplichting aangezien het boeken van vooruitgang wat het geven van instructie en het coachen betreft,  in belangrijke mate afhankelijk is van de kwaliteiten van de cursist en zijn/haar inspanningen.

5.10 Als een roeivereniging optreedt als gastheer bij een cursus, stemt deze roeivereniging er mee in dat Roeicoach ook eventueel cursisten van andere verenigingen laat deelnemen.

5.11 Zowel Roeicoach als de cursist zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval cursist een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1  Roeicoach behoudt zich alle rechten van intellectuele en andere eigendommen voor met betrekking tot de door Roeicoach verstrekte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Roeicoach toe komen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

6.2 De cursist is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Roeicoach te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 500,-- per dag.

Artikel 7: Klachten - geschillen

7.1 Eventuele klachten over de door Roeicoach georganiseerde cursussen dienen binnen uiterlijk binnen acht dagen na levering, per email/schriftelijk en gemotiveerd aan Roeicoach kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zij gegaan met de door Roeicoach geleverde dienstverlening.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7.3 Tijdig en op juiste wijze ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen door de klachtenbehandelaars van Roeicoach. Deze klachtenbehandelaars zijn financieel, organisatorisch noch op enig andere wijze betrokken bij Roeicoach. Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door klachtenbehandelaar worden afgedaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Roeicoach sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie waar Roeicoach haar cursus organiseert. Cursisten houden Roeicoach als organisator en als docent dan ook  niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook veroorzaakt tijdens de cursus.

Roeicoach is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een cursus. Roeicoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Roeicoach uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Roeicoach aan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een cursus.

8.4 Aan de inhoud van website, brochures of folders kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Geheimhouding en zorgvuldigheid

9.1 Roeicoach verplicht zich alle bekende informatie betreffende de cursist geheim te houden tegenover derden.

9.2  Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:

- alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;

- alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn.

Artikel 10: Privacy

10.1 De Stichting Roeicoach moet net als alle andere organisaties voldoen aan de privacywet. Ons adressenbestand is samengesteld uit deelnemers aan onze cursussen, workshops en trainingen en uit mensen die informatie bij ons hebben opgevraagd. Als u op prijs stelt geïnformeerd te worden over cursussen, workshops en trainingen van de Stichting roeicoach, en u ontvangt reeds emails van ons, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Wij houden u dan op de hoogte. Heeft u geen interesse in onze activiteiten, wilt u ons dan email sturen met als onderwerp: verwijdering uit adressenbestand’ met uw naam en het door u gebruikte email-adres? Wij verwijderen u dan uit ons adressenbestand.

10.2 Stichting Roeicoach heeft in haar administratie de volgende gegevens opgeslagen van de deelnemers aan haar cursussen, workshops en trainingen:

  • naam deelnemer;
  • roeivereniging;
  • mobiel telefoonnummer;
  • email adres;
  • gemiste modules met (eventuele) inhaaldatum;
  • gevolgde cursus(en) en datum afronding cursus.

Wij bewaren bovengenoemde informatie over onze deelnemers 10 jaar na registratie 1e cursus.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Op de overeenkomst tussen Roeicoach en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement  waar de opdrachtnemer is gevestigd.

11.2 Zowel Roeicoach als de opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

11.3 Bij cursussen wordt lesmateriaal of ander materiaal beschikbaar gesteld binnen de cursusprijs. Dit staat aangegeven bij de beschrijving van de cursus.  Al het overige ter beschikking gestelde materiaal mag uitsluitend tijdens de cursus gebruikt worden en blijft eigendom van Roeicoach.